echo $result;}} ?> Triển khai Nghị quyết số 01/NĐCP ngày 01/01/2020 của ...