Thông Tin Đường Dây Nóng

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng như sau:
1. Bà Hoàng Thị Lý – Sở Giáo dục và Đào tạo
Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách
Điện thoại:         (0258) 382 1119
Email:                 htly@khanhhoa.edu.vn

 

2. Văn phòng Sở  – Sở Giáo dục và Đào tạo
Ông Đỗ Thành Trung - Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:         (0258) 381 8625
Email:                 dttrung@khanhhoa.edu.vn

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Điện thoại:         0258.3811483
Email:                 vp@khanhhoa.gov.vn  

 

3. Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ
Điện thoại:         0258.3810440
Email:                 cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

 

4. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:         0258.3822765
Email:                 pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

 

5. Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập: http://cchc.khanhhoa.gov.vn