Giới thiệu chung về Sở Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.


Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)1819979
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn

----------------------------------------------

Lãnh đạo Sở

Chức năng, nhiệm vụ :
1. Giám đốc Lê Tuấn Tứ 
- Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị trường học; Quy hoạch, xây dựng nguồn nhân lực; Hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo; Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; Phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu.
- Phụ trách các phòng, ban: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Giáo dục Trung học, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở.
- Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh liên quan lĩnh vực công tác phụ trách.
- Chủ tài khoản số 1.
2. Phó Giám đốc Lê Đình Thuần
- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục thường xuyên; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng; Hoạt động Đoàn – Đội và thanh, thiếu niên, nhi đồng; Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học; Công tác thanh tra chuyên môn; Công tác quản trị - hành chính Văn phòng Sở; Công tác dân quân tự vệ cơ quan; Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật và các công tác khác do Giám đốc phân công. 
- Phụ trách các phòng, ban: Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp; Thanh tra Sở (theo lĩnh vực được Giám đốc phân công); Văn phòng Sở (theo lĩnh vực được Giám đốc phân công).
- Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực công tác phụ trách.
- Chủ tài khoản số 2.
3. Phó Giám đốc Trần Quang Mẫn
- Phụ trách Đề án thành lập Trường Đại học Khánh Hòa.
- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác học sinh, sinh viên; Học bổng học sinh – sinh viên; Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành; Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong trường học; phòng chống AIDS; An toàn giao thông và các công tác khác do Giám đốc phân công. 
- Phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ Thông tin; Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục.
- Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh liên quan lĩnh vực công tác phụ trách.
4. Phó Giám đốc Hoàng Thị Lý
- Phụ trách Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi” và Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”
- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trẻ khuyết tật và hòa nhập; Giáo dục dân tộc; Giáo dục Trường Sa; Công tác dân số, gia đình và trẻ em; Bảo hiểm y tế; Y tế học đường; Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam; Công tác nữ của ngành; Công tác Đảng, công tác công đoàn cơ quan và các công tác khác do Giám đốc phân công. 
- Phụ trách các phòng: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học.
- Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh liên quan lĩnh vực công tác phụ trách.