HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Thư viện đề  
Ngày đưa tin: 05/03/2009    

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN HÓA NĂM HỌC 2007-2008 (BẢNG B)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

            KHÁNH HÒA                                  NĂM HỌC 2007-2008

                                                                        MÔN THI : HÓA HỌC – CẤP THCS (Bảng B)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             Ngày thi : 18 – 3 – 2008

  (Đề thi này có 1 trang)                         Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Baøi 1: (4,00 ñieåm)

1) Trong phòng thí nghiệm thường điều chế CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl, khí CO2 tạo ra bị lẫn một ít khí HCl (hiđroclorua) và H2O (hơi nước). Làm thế nào để thu được CO2 tinh khiết.

2) Từ glucô và các chất vô cơ cần thiết , viết các các phương trình phản ứng điều chế

    Etylaxetat.

Bài 2 (5,00 điểm)

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:

a.  Fe3O4 + H2SO4(loãng)  B + C + D               b. B + NaOH  E  +  F                     

c. E + O2 + D  G                                              d. G  Q + D                                 

e. Q +  CO (dư)  K + X                                g. K + H2SO4 (loãng)  B + H2          

2. Xác định khối lượng của FeSO4.7H2O cần dùng để hòa tan vào 372,2 gam nước để điều chế được dung dịch FeSO4 3,8%.

3. Tính khối lượng anhyđrit sunfuric (SO3) và dung dịch axit sunfuric 49 % (H2SO4 49%) cần dùng để điều chế 450 gam dung dịch H2SO4 83,3%.

 Baøi 3: (3,00 ñieåm)

Khử hoàn toàn 2,4gam hỗn hợp CuO và oxit sắt bằng hiđro dư, đun nóng; sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn vừa thu được bằng dung dịch axit HCl (dư), khi phản ứng kết thúc, thu được 0,448 lit khí hiđro (ở đktc).  

a.      Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

b.      Tính khối lượng của mỗi oxit kim loại có trong 2,4 gam hỗn hợp ban đầu.

Baøi 4: (4,00 ñieåm)

1) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm khí hiđro clorua và khí hiđro bromua vào nước thu được dung dịch trong đó nồng độ phần trăm của 2 axit bằng nhau. Hãy xác định tỉ lệ thể tích của các khí có trong hỗn hợp A.

2) Cho 105 ml dung dịch HCl 10% (khối lượng riêng là 1,05g/ml) vào 455 ml dung dịch NaOH 5% (khối lượng riêng là 1,06g/ml) được dung dịch A. Thêm 367,5 gam dung dịch H2SO4 8% vào dung dịch A được dung dịch B. Đem làm bay hơi dung dịch B rồi đun nóng ở 5000C thu được chất rắn là một muối khan có khối lượng m gam. Tính giá trị của m.

Baøi 5: (4,00 ñieåm)

Có dung dịch X chứa 2 muối của cùng một kim loại.

TN1 : Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được kết tủa A chỉ chứa một muối. Nung toàn bộ kết tủa A đến khối lượng không đổi thu được 0,224 lít khí B (đktc) có tỉ khối đối với hiđro là 22 ;  khí B có thể làm đục nước vôi trong.

TN 2 : Lấy 100ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 (lượng vừa đủ) thu được 2,955 gam kết tủa A và dung dịch chỉ chứa NaOH.

Tìm công thức và nồng độ mol của các muối trong dung dịch X.

-----------Heát-----------

Ghi chú : Cho học sinh sử dụng bảng HTTH, giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

            KHÁNH HÒA                                            NĂM HỌC 2007-2008

                                                               MÔN THI : HÓA HỌC – CẤP THCS (Bảng B)

                                                                                    Ngày thi : 18 – 3 – 2008

                                                ÑAÙP AÙN  - BIEÅU ÑIEÅM  - HÖÔÙNG DAÃN  CHAÁM.

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Baøi 1:

1) Trong phoøng thí nghieäm thöôøng ñieàu cheá CO2 töø CaCO3 vaø dung dòch HCl, khí CO2 taïo ra bò laãn moät ít khí HCl (hiñroclorua) vaø H2O (hôi nöôùc). Laøm theá naøo ñeå thu ñöôïc CO2 tinh khieát.

2) Từ glucô và các chất vô cơ cần thiết , viết các các phương trình phản ứng điều chế

    Etylaxetat.

------------------------------------

Baøi 1: (4,00 ñieåm)                                                                                                                 Điểm

1) Phaûn öng ñieàu cheá khí CO2 trong phoøng thí nghieäm:

       CaCO3 +  2HCl  =  CaCl2 +  H2O +  CO2                                                                      0,50 điểm

Hoãn hôïp khí thu ñöôïc goàm: CO2, HCl(kh), H2O (h).

a. Taùch H2O (hôi nöôùc):

- Cho hoãn hôïp khi ñi qua P2O5 dö H2O bò haáp thuï.

       P2O5  +  3H2O  =  2H3PO4                                                                                               0,50 điểm

b. Taùch khí HCl:

- Hoãn hôïp khí sau khi ñi qua P2O5 dö tieáp tuïc cho ñi qua dung dòch AgNO3 dö.

        AgNO3  +   HCl  =  AgCl ¯ +  HNO3                                                                           0,50 điểm

c. Taùch khí CO2:

Chaát khí coøn laïi sau khi ñi qua P2O5 vaø dung dòch AgNO3 dö, khoâng bò haáp thuï laø CO2 tinh khieát.

0,50điểm

 

2)         (C6H10O5)n   +  nH2O     n C6H12O6

C6H12O6   2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2   CH3COOH +  H2O

CH3COOH +   C2H5OH     CH3COOC2H5  +   H2O                              2,00 điểm

 

Bài 2

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:

a.  Fe3O4 + H2SO4(loãng)  B + C + D                 b. B + NaOH  E  +  F                     

c. E + O2 + D  G                                               d. G  Q + D                                 

e. Q +  CO (dư)  K + X                                 g. K + H2SO4 (loãng)  B + H2           

2. Xác định khối lượng của FeSO4.7H2O cần dùng để hòa tan vào 372,2 gam nước để điều chế được dung dịch FeSO4 3,8%.

3. Tính khối lượng anhyđrit sunfuric (SO3) và dung dịch axit sunfuric 49 % (H2SO4 49%) cần dùng để điều chế 450 gam dung dịch H2SO4 83,3%.

--------------------------------------                                                                                                

Bài 2: (5,00 điểm)

1) Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:

a. Fe3O4 + 4H2SO4(loãng)  FeSO4 +  Fe2(SO4)3 + 4H2O                                                 

b. FeSO4 + 2NaOH  Fe(OH)2 + Na2SO4                                                         

c. 4 Fe(OH)2  + O2 +  2H2O  4Fe(OH)                                                                      

d. 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O                                                                       

e. Fe23 +  3CO (dư)  2Fe  + 3CO2­­                                                                          

g. Fe + H2SO4 (loãng)  FeSO4 + H2                                                         

Mỗi phương trình đúng cho 0,50 điểm x 6 phương trình =                                                    3,00 điểm

 

2) Xác định được khối lượng FeSO4.7H2O cần dùng :                                                       1,00điểm              

         MFeSO4 = 152 g  và MFeSO4.7H2O = 278 g.  

Gọi x là khối lượng FeSO4.7H2O.

Khối lượng dung dịch sau khi hòa tan:  x + 372,2

Cứ 278 gam FeSO4.7H­2O thì có 152 gam FeSO4.

Vậy x gam FeSO4.7H­2O thì có   gam FeSO4.

Theo điều kiện bài toán ta có:      = 3,8  → x = 27,8 gam.

                         Vậy  mFeSO4.7H2O  = 27,8 gam                                                                                       

3) Xác định được khối lượng: mSO3 =?    mH2SO4 49% = ?                                          1,00 điểm

Gọi khối lượng SO3 = x, khối lượng dung dịch H2SO4 49% = y.        

      Ta có:   x + y = 450. (*)

Lượng H2SO4 có trong 450 gam dung dịch H2SO4 83,3% là:

                  mH2SO4 =  = 374,85 gam

Lương H2SO4 có trong y gam dung dịch H2SO4 49%.                                                         

                  mH2SO4 =  = 0,49y gam.

 

            SO3  +  H2O       H2SO4

            80                              98

             x                           mH2SO4  

 Theo phương trình phản ứng:  mH2SO4  =  

Vậy ta có phương trình:     +  0,49.y  = 374,85  (**)

Giải hệ phương trình (*) và (**) ta có:    x = 210  ;  y = 240                                                         

           mSO3 = 210 gam.   mH2SO4 = 240 gam dung dịch H2SO4 49%.

                                                                        

Baøi 3:

     Khöû hoaøn toaøn 2,4 hoãn hôïp CuO vaø oxit Saét baèng hiñro dö ñun noùng, sau phaûn ng thu ñöôïc 1,76 gam chaát raén. Hoøa tan chaát raén vöøa thu ñöôïc baêng dung dòch axit HCl dö, khi phaûn ng keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc 0,448 lít hiñro ôû ñieàu kieän tieâu chuaån.

   a. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa oxit Saét.

   b. Tính khoái löôïng cuûa moãi oxit kim loaïi coù trong 2,4 gam hoãn hôïp ban ñaàu.

----------------------------------------------

Baøi 3: (3,00 ñieåm)

     a. Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa oxit saét:

 Ñaët ctpt vaø soá mol cuûa CuO = a , FexOy = b coù trong 2,4 gam hoãn hôïp:

                     80a  +  (56x + 16y)b = 2,4 (*)                                                                             0,50 điểm

          CuO  +   H2  =  Cu  +  H2O         (1)                                                   

            a                      a          

          FexOy  +  yH2  =  xFe    +    yH2O (2).                                                                         0,50 điểm

             b                         xb

                  64a +  56xb = 1,76(*)’                                                                     

          Fe  +   2HCl  =  FeCl2  +  H2  (3)                                                                              0,50 điểm

          xb                                     xb

                            xb =  = 0,02 (*)’’                                                                   

         Thay xb = 0,002 vaøo (*)’ a = = 0,01                                       

Thay xb = 0,02.  a = 0,01 (*) ta coù: yb = = 0,03 

   Vaäy  b =      = . Ctpt cuûa oxit Saét Fe2O3.                                1,00 điểm

     b. Tính khoái löôïng moãi oxit trong hoãn hôïp.

          Vaäy mCuO = 80.0,01 = 0,8 gam  mFe O = 160.0,01= 1,6 gam.                                   0,50 điểm

 

Baøi 4:

1) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm khí hiđro clorua và khí hiđro bromua vào nước thu được dung dịch trong đó nồng độ phần trăm của 2 axit bằng nhau. Hãy xác định tỉ lệ thể tích của các khí có trong hỗn hợp A.

2) Cho 105 ml dung dịch HCl 10% (khối lượng riêng là 1,05g/ml) vào 455 ml dung dịch NaOH 5% (khối lượng riêng là 1,06g/ml) được dung dịch A. Thêm 367,5 gam dung dịch H2SO4 8% vào dung dịch A được dung dịch B. Đem làm bay hơi dung dịch B rồi đun nóng ở 5000C thu được chất rắn là một muối khan có khối lượng m gam. Tính giá trị của m.

---------------------------------------

Baøi 4: (4,00 ñieåm)

1) Vì tỉ lệ thể tích tương ứng bằng tỉ lệ số mol, đặt số mol HCl và số mol HBr tương ứng lần lượt là x và y. Ta có khối lượng HCl là 36,5x (gam) và khối lượng HBr là 81y (gam).                  0,25 điểm

Vì trong cùng dung dịch nên cùng khối lượng dung dịch, mặt khác do C% bằng nhau nên khối lượng chất tan bằng nhau. Vậy : 36,5x  =  81y                                                                 0,25 điểm

 x : y  =  2,22 : 1                                                                                                0,25 điểm

Kết luận : Trong hỗn hợp A, thể tích khí HCl nhiều gấp 2,22 lần thể tích khí HBr.              0,25 điểm

 

2) Số mol HCl  ;           số mol NaOH            0,50 điểm

Số mol H2SO4 .                                                                                       0,25 điểm

Phương trình phản ứng :         HCl  +  NaOH   NaCl  +  H2O                         (1)        0,25 điểm

Theo (1) số mol HCl phản ứng = số mol NaOH  = 0,3  sô mol NaOH dư : 0,3 mol.   0,25 điểm

                                                NaOH  +  H2SO4   NaHSO4  +  H2O               (2)        0,25 điểm

2NaOH  +  H2SO4   Na2SO4  +  2H2O             (3)        0,25 điểm

Theo (2) số mol NaOH dư  = số mol H2SO4 = 0,3 nên không xảy ra phản ứng (3).              0,25 điểm

Khi nung ở 5000C xảy ra :      NaHSO4  +  NaCl   Na2SO4  +  HCl        (4)        0,50 điểm

Theo (4) số mol NaHSO4 = số mol NaCl = số mol Na2SO4  = 0,3                                         0,25 điểm

Vậy số gam muối khan thu được : mNa2SO4 = 0,3 x 142  =  42,6 gam.                                0,25 điểm

 

Baøi 5:  

Có dung dịch X chứa 2 muối của cùng một kim loại.

TN1 : Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được kết tủa A chỉ chứa một muối. Nung toàn bộ kết tủa A đến khối lượng không đổi thu được 0,224 lít khí B (đktc) có tỉ khối đối với hiđro là 22 ;  khí B có thể làm đục nước vôi trong.

TN 2 : Lấy 100ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 (lượng vừa đủ) thu được 2,955 gam kết tủa A và dung dịch chỉ chứa NaOH.

Tìm công thức và nồng độ mol của các muối trong dung dịch X.

-----------------------------------------

Baøi 5: (4,00 ñieåm)

Từ TN1TN2, ta thấy đây chỉ có thể là hai muối của kim loại Na.                                    

Từ TN1, kết tủa A chỉ có thể là muối của Ba (vì nếu muối của Na thì sẽ tan).          0,50 điểm

Khi nung A cho khí B có M = 22 x 2  = 44 và B làm đục nước vôi trong, vậy B là CO2.    

Do đó kết tủa A là muói BaCO3  Trong dung dịch X có chứa muối Na2CO3 .           0,50 điểm

            Từ TN 2, khi X tác dụng với Ba(OH)2 chỉ tạo ra BaCO3 và dung dịch NaOH, nên trong dụng X, ngoài Na2CO3 còn có chứa muối NaHCO3 .                                                                        0,50 điểm

Các phương trình phản ứng :

            Na2CO3  +  BaCl2         BaCO3  +  2NaCl                             (1)                   

            BaCO3   BaO  +  CO2                                                               (2)                    0,50 điểm

            Na2CO3  +  Ba(OH)2     BaCO3  +  2NaOH                           (3)                   

            NaHCO3  +  Ba(OH)2   BaCO3  +  NaOH  + H2O                (4)                    0,50 điểm

Theo (1) và (2) : số mol CO2  =  số mol BaCO3  =  số mol Na2CO3  

      0,01 mol.                                

Theo (3) và (4) : số mol BaCO3  =  0,015 mol                                                      

Số mol NaHCO3  =  số mol BaCO3 tạo ra từ (4) = 0,015 – 0,01  = 0,005 mol.                     0,50 điểm

Kết luận :        Nồng độ mol của Na2CO3   0,1 M                                                   0,50 điểm

                        Nồng độ mol của NaHCO3    0,05M.                                            0,50 điểm

---------------------Heát--------------------

 

Höôùng daãn chaám :

1)     Trong quaù trình chaám, giao cho toå chaám thaûo luaän thoáng nhaát (coù bieân baûn) bieåu ñieåm thaønh phaàn cuûa töøng baøi cho thích hôïp vôùi toång soá ñieåm cuûa baøi ñoù vaø caùc sai soùt cuûa hoïc sinh trong töøng phaàn baøi laøm cuûa hoïc sinh ñeå tröø ñieåm cho thích hôïp .

2)     Trong caùc baøi giaûi, hoïc sinh coù theå laøm theo nhieàu caùch khaùc nhau nhöng keát quaû ñuùng, lyù luaän chaët cheõ vaãn cho ñieåm toái ña cuûa caùc baøi giaûi ñoù.

3)     Toång ñieåm toaøn baøi khoâng laøm troøn soá./.

 


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12044218
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn