Chuyên mục: Văn bản mới  
Ngày đưa tin: 16/02/2012    

Chương trình Công tác Dân vận trong ngành giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2012

Số tư liệu: 131/CT-SGDĐT
Ngày ban hành: 15/02/2012
Tệp đính kèm: 131/CT-SGDĐT.doc

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Dân vận trong ngành giáo dục và đào tạo Khánh Hòa năm 2012


Thực hiện văn bản số 02-CTr/DVTU ngày 07/02/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa về Chương trình công tác Dân vận năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình công tác Dân vận năm 2012 trong ngành giáo dục và đào tạo Khánh Hòa như sau:
 1. Tăng cường công tác dân vận trên lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân
 - Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là tinh giảm thủ tục hành chính và thực hiện ngày càng tốt hơn cơ chế một cửa trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân.
 - Tuyên truyền rộng rãi và niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính để tổ chức, công dân liên hệ, giải quyết công việc được nhanh chóng, thuận lợi. 
 - Sử dụng có hiệu quả các Trang thông tin điện tử của Sở, các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị, trường học cũng như các kênh thông tin, tuyên truyền khác để người dân dễ dàng nắm được những thông tin liên quan đến đến nhu cầu của mình (nhất là thi cử, thuyên chuyển, tuyển dụng, chuyển trường…) và hiểu rõ về công tác cải cách hành chính của ngành giáo dục và đào tạo.
 - Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, quy định, chế độ, chính sách về giáo dục và đào tạo với cơ chế rõ ràng, minh bạch để người dân có thể tham gia giám sát, góp ý.
 2. Tăng cường công tác dân vận gắn với việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực chuyên môn và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước
 - Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục gắn liền với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý những trường hợp cán bộ, giáo viên vi phạm quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân và học sinh; coi trọng công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt các quy định của pháp luật đối với công tác giáo dục và đào tạo.
 - Mỗi cấp quản lý giáo dục đều xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết ngăn chặn thói quan liêu, cửa quyền, hạch sách, nhũng nhiễu trong quá trình thừa hành nhiệm vụ và không ngừng cải cách lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; coi đây là một trong những biện pháp nâng cao uy tín và chất lượng hiệu quả giáo dục.
 - Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên phải lựa chọn và lồng ghép các nội dung có tính chất dân vận để có thể kết hợp và vận dụng trong công tác của mình.
 3. Tăng cường công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 - Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp; triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tổ chức tốt các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; lắng nghe và giải quyết tốt các ý kiến, đề nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên; tiếp tục điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị, trường học phù hợp với quy định của Nhà nước và có sự đồng thuận cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 - Thực hiện đầy đủ việc công khai các nội dung có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và đảm bảo yêu cầu niêm yết công khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến tổ chức, công dân và học sinh.
 4. Tăng cường công tác dân vận gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra
 - Bố trí địa điểm thuận lợi, tăng cường các phương tiện cần thiết, niêm yết rõ ràng nội quy, quy chế tiếp dân và kiện toàn đội ngũ có trách nhiệm tiếp công dân ở các cấp quản lý giáo dục và các đơn vị, trường học.
 - Giải quyết kịp thời và đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo; giảm tình hình khiếu kiện kéo dài và khiếu kiện vượt cấp trong ngành giáo dục và đào tạo.
 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo hình thức lồng ghép hoặc chuyên đề.
 5. Tăng cường công tác dân vận với các hoạt động xã hội
 - Phát triển mạng lưới trường học và quy mô giáo dục phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ trẻ em khó khăn đi học; có nhiều biện pháp chống lưu ban, bỏ học và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
 - Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng học sinh theo quy định của Nhà nước; trong đó đặc biệt lưu ý các chế độ, chính sách đối với học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số.
 - Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn – Đội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.
- Thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác với các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.
6. Tăng cường công tác dân vận với công tác thi đua
- Duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban, trực báo; báo cáo tháng, quý, năm và .các báo cáo chuyên đề đúng thời gian quy định.
- Tăng cường công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành, kiểm tra, giám sát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác.
- Tổ chức các hoạt kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Tổ chức đánh giá công tác thi dua, công tác dân vận năm 2012 và xây dựng kịp thời chương trình công tác năm 2013 ./.


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
4816188
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn