HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

10. KẾ HOẠCH, BÁO CÁO, THÔNG BÁO

Tên văn bản

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh tỉnh Khánh Hòa năm học 2017-2018

Số tư liệu: 946/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-5-2018
Tệp đính kèm: 946/TB.pdf

----------

Thông báo Kết quả xét tuyển giáo viên thuộc huyện Trường Sa năm 2018

Số tư liệu: 865/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 27-4-2018
Tệp đính kèm: 865/TB.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2018 và Kế hoạch số 3549/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh

Số tư liệu: 781/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 19-4-2018
Tệp đính kèm: 781/KH.pdf

----------

Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Số tư liệu: 734/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-4-2018
Tệp đính kèm: 734/KH.doc

----------

Báo cáo tình hình và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 733/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-4-2018
Tệp đính kèm: 733/BC.pdf

----------

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Số tư liệu: 730/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-4-2018
Tệp đính kèm: 730/KH.pdf

----------

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Số tư liệu: 727/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 11-4-2018
Tệp đính kèm: 727/KH.pdf

----------

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm của ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2018

Số tư liệu: 715/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-4-2018
Tệp đính kèm: 715/KH.pdf

----------

Kế hoạch Tuyên truyền biển, đảo năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 686/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-4-2018
Tệp đính kèm: 686/KH.pdf

----------

Kế hoạch Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Số tư liệu: 619/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 30-3-2018
Tệp đính kèm: 619/KH.pdf

----------

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa năm 2018

Số tư liệu: 584/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 27-3-2018
Tệp đính kèm: 584/KH.pdf

----------

Kế hoạch Triển khai các giải pháp tiếp tục khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Số tư liệu: 540/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-3-2018
Tệp đính kèm: 540/TB.pdf

----------

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 364/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 02-3-2018
Tệp đính kèm: 364/TB.pdf

----------

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Sở Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 491/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 19-3-2018
Tệp đính kèm: 491/KH.pdf

----------

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Số tư liệu: 449/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-3-2018
Tệp đính kèm: 449/KH.pdf

----------

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Số tư liệu: 397/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 05-3-2018
Tệp đính kèm: 397/KH.pdf

----------

Kế hoạch Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Số tư liệu: 396/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 05-3-2018
Tệp đính kèm: 396/KH.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức tập huấn phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 327/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 26-02-2018
Tệp đính kèm: 327/KH.pdf

----------

Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh tỉnh Khánh Hòa năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 331/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 26-02-2018
Tệp đính kèm: 331/CTTT.pdf

----------

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 313/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-02-2018
Tệp đính kèm: 313/KH.pdf

----------

Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 250/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 07-02-2018
Tệp đính kèm: 250/KH.pdf

----------

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Số tư liệu: 2265/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 03-11-2017
Tệp đính kèm: 2265/KH.pdf

----------

Thông báo Số 2 Cuộc thi sáng tạo các giải pháp bảo vệ môi trường dành cho học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Số tư liệu: 2161/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 23-10-2017
Tệp đính kèm: 2161/TB.pdf

----------

Thông báo Triển khai Hệ thống dịch vụ tin nhắn tự động và Hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

Số tư liệu: 1932/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 22-9-2017
Tệp đính kèm: 1932/TB.pdf

----------

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Số tư liệu: 1962/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 26-9-2017
Tệp đính kèm: 1962/KH.pdf

----------

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1920/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 21-9-2017
Tệp đính kèm: 1920/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2017 - 2021

Số tư liệu: 1150/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 07-6-2017
Tệp đính kèm: 1150/KH.pdf

 ----------

Báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên 06 tháng đầu năm 2017 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1090/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 29-5-2017
Tệp đính kèm: 1090/BC.pdf

 ----------

Thông báo về việc cung cấp và tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 1046/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-5-2017
Tệp đính kèm: 1046/TB.pdf

 ----------

Kế hoạch Về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/CP về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 902/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-5-2017
Tệp đính kèm: 902/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 6181/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 904/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-5-2017
Tệp đính kèm: 904/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Số tư liệu: 899/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-5-2017
Tệp đính kèm: 899/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua, yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Số tư liệu: 694/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 694/KH.pdf

 ----------

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 530/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-3-2017
Tệp đính kèm: 530/TB.pdf

 ----------

Kế hoạch triển khai công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình 2017

Số tư liệu: 515/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-3-2017
Tệp đính kèm: 515/KH.pdf

 ----------

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với bà Hoàng Thị Lý

Số tư liệu: 15/GM-SGDĐT
Ngày ban hành: 01-3-2017
Tệp đính kèm: 15/GM.pdf

 ----------

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 271/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 21-02-2017
Tệp đính kèm: 271/TB.pdf

 ----------

Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017

Số tư liệu: 240/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 16-02-2017
Tệp đính kèm: 240/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2017

 Số tư liệu: 226/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 14-02-2017
Tệp đính kèm: 226/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch công tác kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Số tư liệu: 197/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-02-2017
Tệp đính kèm: 197/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 185/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 08-02-2017
Tệp đính kèm: 185/KH.pdf

 ----------

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa" năm 2017

Số tư liệu: 153/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 06-02-2017
Tệp đính kèm: 153/TB.pdf

 ----------

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phát động phong trào "Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2017"

Số tư liệu: 133/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 03-02-2017
Tệp đính kèm: 133/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Số tư liệu: 103/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 18-01-2017
Tệp đính kèm: 103/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 67/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 13-01-2017
Tệp đính kèm: 67/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 47/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-01-2017
Tệp đính kèm: 47/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020

Số tư liệu: 2203/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 27-12-2016
Tệp đính kèm: 2203/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" ngành Giáo dục năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2175/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 21-12-2016
Tệp đính kèm: 2175/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020

Số tư liệu: 2096/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-12-2016
Tệp đính kèm: 2089/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch triển khai Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1993/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 25-11-2016
Tệp đính kèm: 1993/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1992/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 25-11-2016
Tệp đính kèm: 1992/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Giáo dục

Số tư liệu: 1991/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 25-11-2016
Tệp đính kèm: 1991/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch triển khai thực phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"

Số tư liệu: 1972/KH-SGDĐT-CĐN
Ngày ban hành: 23-11-2016
Tệp đính kèm: 1972/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, năm 2016 (Từ ngày 15/11 - 10/12/2016)

Số tư liệu: 1942/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 15-11-2016
Tệp đính kèm: 1942/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Kể chuyện tiếng Anh - Năm 2016

Số tư liệu: 1335/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 12-8-2016
Tệp đính kèm: 1335/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch thực hiện "Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020" ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1301/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-8-2016
Tệp đính kèm: 1301/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 1203/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 22-7-2016
Tệp đính kèm: 1203/KH.pdf

 ----------

Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1174/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 1174/TB.pdf

 ----------

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hè giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016

Số tư liệu: 1085/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 06-7-2016
Tệp đính kèm: 1085/KH.pdf

 ----------

Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

 Số tư liệu: 1062/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 30-6-2016
Tệp đính kèm: 1062/KH.pdf

----------

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 609/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 19-4-2016
Tệp đính kèm: 609/KH.pdf

----------

Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2016

Số tư liệu: 580/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 13-4-2016
Tệp đính kèm: 580/KH.pdf

----------

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc đến năm 2020

Số tư liệu: 1314/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 26-10-2015
Tệp đính kèm: 1314/KH.pdf

----------

Kế hoạch Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Số tư liệu: 968/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-8-2015
Tệp đính kèm: 968/KH.doc

----------

Kế hoạch Sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

Số tư liệu: 967/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-8-2015
Tệp đính kèm: 967/KH.pdf

----------

 Kế hoạch Tổ chức Lễ Kỷ niệm và đi thăm các đơn vị ở hai huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; các thầy, cô giáo nguyên là Lãnh đạo Sở nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-2014)
Tệp đính kèm: KH.doc

----------

Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính  trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"

Số tư liệu: 1449/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 03-11-2014
Tệp đính kèm: 1449/KH.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12012235
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn