Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2017) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

3. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tên văn bản:

Chấn chỉnh công tác quản lý tải sản tại TT GDTX-HN Cam Lâm

Số tư liệu: 409/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 09-3-2017
Tệp đính kèm: 409/KHTC.pdf

-----------

Thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm  học 2017-2018

Số tư liệu: 112/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 19-01-2017
Tệp đính kèm: 112/KHTC.rar

-----------

Báo cáo thống kê EMIS online giữa năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 95/SGDĐT-KHTC     
Ngày ban hành: 17-01-2017
Tệp đính kèm: 95/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai

Số tư liệu: 2192/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26-12-2016
Tệp đính kèm: 2192/KHTC.rar

-----------

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của HĐND tỉnh

Số tư liệu: 2153/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19-12-2016
Tệp đính kèm: 2153/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra

Số tư liệu: 2137/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-12-2016
Tệp đính kèm: 2137/KHTC.pdf

-----------

Kế hoạch giao, nhận gạo 3 tháng còn lại của học kỳ I năm học 2016-2017 hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số tư liệu: 2088/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 09-12-2016
Tệp đính kèm: 2088/KHTC.pdf

-----------

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị phòng máy vi tính trang bị cho Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn phục vụ giảng dạy, học tập nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016

Số tư liệu: 1984/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 24-11-2016
Tệp đính kèm: 1984/TB.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Tên gói thầu: Thiết bị phòng máy vi tính trang bị cho Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn phục vụ giảng dạy, học tập)

Số tư liệu: 1983/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24-11-2016
Tệp đính kèm: 1983/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo thống kê số liệu dân tộc thiểu số năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1810/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 25-10-2016
Tệp đính kèm: 1810/KHTC.doc
Biểu mẫu: 1810.xls

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng thiết bị công nghệ thông tin và bàn ghế

Số tư liệu: 1759/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-10-2016
Tệp đính kèm: 1759/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1692/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-10-2016
Tệp đính kèm: 1692/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 301/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-10-2016
Tệp đính kèm: 301/KHTC.pdf

-----------

Kế hoạch giao, nhận gạo 2 tháng học kỳ I năm học 2016 - 2017 hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số tư liệu: 1613/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 27-9-2016
Tệp đính kèm: 1613/KHTC.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1569/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21-9-2016
Tệp đính kèm: 1569/KHTC.doc

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1566/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-9-2016
Tệp đính kèm: 1566/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo thống kê đầu năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1565/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-9-2016
Tệp đính kèm: 1565/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1555/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19-9-2016
Tệp đính kèm: 1555/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo nhu cầu cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2016 - 2020

Số tư liệu: 1502/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-9-2016
Tệp đính kèm: 1502/KHTC.rar

-----------

Triển khai Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Số tư liệu: 1475/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05-9-2016
Tệp đính kèm: 1475/KHTC.rar

-----------

Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường THPT Lý Tự Trọng năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 834/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 834/QD.pdf

-----------

Báo cáo số liệu phục vụ công tác dân tộc

Số tư liệu: 1249/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 1249/KHTC.pdf, Bieu-mau.xls

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Thiết bị dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

Số tư liệu: 1226/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26-7-2016
Tệp đính kèm: 1226/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho trường THPT)

Số tư liệu: 1225/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26-7-2016
Tệp đính kèm: 1225/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu (Thiết bị phòng Bộ môn Vật lý cho trường chuyên)

Số tư liệu: 1224/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26-7-2016
Tệp đính kèm: 1224/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất của trường THPT Nguyễn Trãi

Số tư liệu: 1112/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-7-2016
Tệp đính kèm: 1112/KHTC.pdf

-----------

Nhắc nộp báo cáo thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015, ước thực hiện năm 2016 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2017

Số tư liệu: 1002/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20-6-2016
Tệp đính kèm: 1002/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng

Số tư liệu: 904/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-6-2016
Tệp đính kèm: 904/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng

Số tư liệu: 903/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-6-2016
Tệp đính kèm: 903/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Số tư liệu: 902/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-6-2016
Tệp đính kèm: 902/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng kí thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 860/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-5-2016
Tệp đính kèm: 860/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 859/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-5-2016
Tệp đính kèm: 859/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015, ước thực hiện năm 2016 và xây kế hoạch đào tạo năm 2017

Số tư liệu: 857/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-5-2016
Tệp đính kèm: 857/KHTC.pdf

-----------

 Báo cáo thống kê EMIS Online cuối năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 799/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18-5-2016
Tệp đính kèm: 799/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục năm 2015

Số tư liệu: 755/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-5-2016
Tệp đính kèm: 755/KHTC.pdf

-----------

Kế hoạch giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2015 - 2016 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 599/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-4-2016
Tệp đính kèm: 599/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo số liệu về đối tượng đề nghị bổ sung chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Số tư liệu: 415/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22-3-2016
Tệp đính kèm: 415/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tỉnh hình giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Số tư liệu: 341/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-3-2016
Tệp đính kèm: 341/KHTC.rar

-----------

Mức thu học phí công lập từ năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 289/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 02-03-2016
Tệp đính kèm: 289/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo thống kê EMIS Online giữa năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 05/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-01-2016
Tệp đính kèm: 05/KHTC.doc

-----------

Kế hoạch giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2015 - 2016 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 1602/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-12-2015
Tệp đính kèm: 1602/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 1550/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 02-12-2015
Tệp đính kèm: 1550/KHTC.rar

-----------

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo 2011 - 2015

Số tư liệu: 1421/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-11-2015
Tệp đính kèm: 1421/KHTC.rar

-----------

Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1197/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 09-10-2015
Tệp đính kèm: 1197/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2015-2016 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính Phủ

Số tư liệu: 1146/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 01-10-2015
Tệp đính kèm: 1146/KHTC.rar

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1075/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-9-2015
Tệp đính kèm: 1075/KHTC.rar

-----------

Báo cáo thống kê đầu năm học 2015-2016

Số tư liệu: 1074/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-9-2015
Tệp đính kèm: 1074/KHTC.doc

-----------

 Báo cáo tình hình chuẩn bị CSVC phục vụ năm học mới 2015 - 2016

Số tư liệu: 501/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-8-2015
Tệp đính kèm: 501/KHTC.rar

-----------

 Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1054/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11-9-2015
Tệp đính kèm: 1054/KHTC.rar

-----------

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chi tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 776/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-8-2015
Tệp đính kèm: 776/QD.pdf

-----------

 Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Số tư liệu: 818/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21-7-2015
Tệp đính kèm: 818/KHTC.pdf

-----------

 Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Thiết bị dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trang bị cho các trường THPT)

Số tư liệu: 631/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-06-2015
Tệp đính kèm: 631/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Thiết bị phục vụ giảng dạy tin học)

Số tư liệu: 630/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-06-2015
Tệp đính kèm: 630/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Thiết bị đồ chơi ngoài trời trang bị cho các trường mầm non)

Số tư liệu: 629/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-06-2015
Tệp đính kèm: 629/KHTC.pdf

-----------

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ)

Số tư liệu: 628/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04-06-2015
Tệp đính kèm: 628/KHTC.pdf

-----------

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 623/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-06-2015
Tệp đính kèm: 623/KHTC.pdf, Mau_KH.xls

-----------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số tư liệu: 606/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 01-06-2015
Tệp đính kèm: 606/KHTC.pdf

-----------

Báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015

Số tư liệu: 289/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12-5-2015
Tệp đính kèm: 289/KHTC.pdf

 -----------

 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ

Số tư liệu: 1069/STC-HCSN
Ngày ban hành: 06-04-2015
Tệp đính kèm: 1069/HCSN.pdf

 -----------

 Báo cáo nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2014-2015 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 177/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 09-3-2015
Tệp đính kèm: 177/QD.pdf

 -----------

 Nhắc gửi báo cáo số liệu thống kê giữa năm học 2014 - 2015 lên hệ thống trực tuyến

Số tư liệu: 125/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 17-03-2015
Tệp đính kèm: 125/KHTC.pdf

-----------

 Báo cáo tình hình giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Số tư liệu: 77/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24-02-2015
Tệp đính kèm: 77/KHTC.pdf, Bieu_mau.xls

 ----------

Nhắc báo cáo số liệu thống kê đầu năm học 2014 - 2015 qua Hệ thống trực tuyến

Số tư liệu: 54/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-01-2015
Tệp đính kèm: 54/KHTC.pdf

 ----------

 Báo cáo kết quả công tác xã hội hóa giáo dục năm 2014

Số tư liệu: 53/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30-01-2015
Tệp đính kèm: 53/KHTC.pdf

 ----------

 Thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 45/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-01-2015
Tệp đính kèm: 45/KHTC.pdf

 ----------

  Nhắc báo cáo số liệu thống kê đầu năm học 2014-2015 qua Hệ thống trực tuyến

Số tư liệu: 14/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08-01-2015
Tệp đính kèm: 14/KHTC.pdf

----------

Nhắc nộp báo cáo thống kê đầu năm học 2014 - 2015 và kế hoạch năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 08/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 06-01-2015
Tệp đính kèm: 08/KHTC.rar

 ----------

Báo cáo thống kê giữa năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 1687/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29-12-2014
Tệp đính kèm: 1687/KHTC.pdf

----------

Triển khai thực hiện Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính

Số tư liệu: 1670/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24-12-2014
Tệp đính kèm: 1670/KHTC.pdf

----------

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2014

Số tư liệu: 912/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15-12-2014
Tệp đính kèm: 912/KHTC.pdf

----------

Kế hoạch giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2014-2015 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Số tư liệu: 1527/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21-11-2014
Tệp đính kèm: 1527/KHTC.pdf

----------

Đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020

Số tư liệu: 1439/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03-11-2014
Tệp đính kèm: 1439/KHTC.rar

----------

Điều chỉnh một số chế độ của ngành giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 1437/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31-10-2014
Tệp đính kèm: 1437/KHTC.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
9999135
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn