HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Đề tài khoa học - SKKN  
Ngày đưa tin: 28/09/2011    

Quyết định số 440/QĐ-SGD&ĐT Về việc công nhận xếp loại đề tài nghiên cứu năm học 2010-2011

Số tư liệu: 440/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/7/2011
Tệp đính kèm: 440/QĐ-SGD&ĐT.doc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận xếp loại đề tài nghiên cứu năm học 2010-2011

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả giám định của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng khoa học Ngành GD-ĐT;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 19/7/2011 của Hội đồng khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà;
Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 163 đề tài (Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và Sáng kiến kinh nghiệm) được xếp loại như sau:
             Loại Tốt: 03 đề tài  
             Loại Khá: 53 đề tài  
             Loại Đạt: 107 đề tài  
                                            (Có  danh sách kèm theo)
Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                      GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, VP.                                                                                                Đã kí


                                                                                                                      Lưu Quốc Thanh


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
11975979
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn